Generator kluczy MD5 i SHA

Wpisany tekst ani wygenerowane klucze nie są przesyłane między przeglądarką i serwerem.

Generator wykorzystuje bibliotekę CryptoJS.